معمار

آموزشی

" بررسی دانشکده معماری ازدیدگاه روانشناسی محیط "

توجه به مبحث روانشناسی محیط در طراحی بسیار ضروری می باشد که متاسفانه در هنگام طراحی (علیرغم اهمیتی که دارد ) توجه لازم لحاظ نمی شود . علاوه بر آن کتاب ها و منابع در این زمینه نیز بسیار محدود واطلاعات ناقص می باشد و هنگامی که درباره ی نقش روانشناسی محیط در فضای آموزشی صحبت می کنیم دسترسی به اطلاعات در این زمینه باز هم مشکل تر خواهد شد.
از این رو نیاز به تحقیقی جامع در زمینه" بررسی دانشکده معماری از دیدگاه روانشناسی محیط " به شدت احساس می شود.
در این تحقیق فرآیند" رفتار" را در یک دانشکده معماری و از دیدگاه روانشناسی محیط بررسی می کنیم . از این منظر ، یک دانشکده معماری نوعی قرارگاه فیزیکی- رفتاری محسوب می شود و مانند دیگر قرارگاه هایی از این نوع ، از عوامل روانشناختی فردی از یک سو و عوامل محیطی از سوی دیگر تاثیر میپذیرد. از این رو در تهیه طرح معماری این قرارگاه لازم است هدف ها و ضرورتهای رفتاری مرتبط با هدفها و نیازهای سازمانی در نظر گرفته شود و طراح باید بداند که دانشکده معماری به عنوان یک قرارگاه فیزیکی- رفتاری به چه منظور ساخته می شود و چه کسانی با کدام ویژگیهای رفتاری از آن استفاده خواهند کرد.

در این تحقیق با بررسی عوامل و عناصر فیزیکی دانشکده معماری ، آموزش معماری ، دانشجوی معماری و ارتباط رفتاری آنها به ضوابط و معیارهایی دست پیدا می کنیم که طراح را در یافتن این پاسخ ها کمک می کند.
نظر به اینکه اکثر پژوهش های موجود درباره روانشناسی معماری و محیط در زمینه های فرهنگی متفاوت با محیط ما انجام شده اند و در برخی زمینه های خاص مانند دانشکده ها و یا دانشکده معماری بسیار ناچیز و کمرنگ می باشند، اجرای پژوهش بین رشته ای و درون فرهنگی ضروری به نظر می رسد و یافته های این پژوهش می تواند ما را در ایجاد محیط انسان ساخته ای سالم تر، دانشکده ای کاراتر و نیز بیان نظریه های جدیدتر یاری دهد.
معیارهای به دست آمده به طور خاص در دانشکده هنر ومعماری دانشگاه آزاد واحدمشهد بررسی خواهد شد . زیرا با انتخاب نمونه ایرانی نتایج به دست آمده برای استفاده به عنوان رفرنس و مرجع در طراحی دانشکده های معماری در ایران تا حدود زیادی نسبت به نمونه های خارجی مفید فایده خواهد بود .ضرورت توجه به این مطلب با دانستن اینکه , در ایران دانشکده های معماری به طور خاص برای این موضوع طراحی نشده اند ویا در هنگام طراحی به این موضوع توجه نشده اند, بیشتر مشخص می شود.

در انتها سعی می شود با مشخص شدن فاکتور های موثر راه کارهای لازم برای طراحی بهینه دانشکده معماری ارائه گردد.
اگر در طراحی دانشکده معماری به عامل روانشناسی محیط توجه شود , آنگاه امید و انگیزه در دانشجویان معماری بیشتر شده و امکان بروز استعداد و خلاقیت بیشتری خواهند داشت.